zaglavlje Filozofski fakultet
doc. dr. sc. Jakov Sabljić

 
METODIKA NASTAVE KNJIŽEVNOSTI I. – TEORIJA ŠKOLSKE RECEPCIJE KNJIŽEVNOSTI
Studij: Hrvatski jezik i književnost
(jednopredmetni i dvopredmetni)
Semestar: I. semestar (diplomski studij)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Jakov Sabljić
Status kolegija: obvezni kolegij
ECTS: 6 (JP); 4 (DP)
 
 
 

TEME ZA KOLOKVIJE/ISPIT IZ METODIKE NASTAVE KNJIŽEVNOSTI I.  

KOLOKVIJ 1

Metodika književnoga odgoja (definicija, zadaće, suodnos s drugim disciplinama)

Nastavni oblici (definicija, vrste, prednosti i nedostaci)

Nastavna sredstva i pomagala (vrste, načini rada)

Nastavni sat književnosti (tipovi nastavnih sati)

Metodički sustavi nastave književnosti (vrste, faze, karakteristike)

Školska interpretacija književnoga djela (pojava, karakteristike)

Čitanje (čitateljske kompetenciije, nastavno i izvannastavno čitanje književnih djela, vrste čitanja)

Literarna komunikacija

Motivacija u nastavi književnosti

Lirika u nastavi

Pripovjedna proza u nastavi

Nastavne metode (definicija, podjele, pravila, primjena, primjeri)

 • anotacija
 • petostih (činkvina)
 • fabularna piramida
 • dvostruki dnevnik
 • znam, želim znati, naučio/la sam
 • grozdovi
 • sociogram
 • mreža diskusije
 • debata
 • interpretacijski grafikon, poredbeni grafikon, fabularni grafikon, karakterološki grafikon
 • t-tablica, leksička tablica, gramatičko-stilistička tablica, tematska tablica za književni opus, interpretacijska tablica, karakterološka tablica, tematska tablica za književno djelo, dijakronijsko-sinkronijska tablica, problemska tablica
 • vođeno čitanje i čitanje s predviđanjem
 • vruća stolica i autorov stolac
 • Vennov dijagram
 • metoda označivanja teksta
 • t/u/p/f (tema/uloga/publika/forma)
 • razmisli i razmijeni
 • književna pisma
 • biopjesma
 • slagalica
 • uložnica (mapa, portfolio)
 • literarna križaljka, literarna osmosmjerka, literarni kviz, literarni kviz asocijacija, literarni rebus
 • šest mislećih šešira (paralelno mišljenje)
 • kockarenje

  

KOLOKVIJ 2

Interpretacija književnoga lika u nastavi

Tipovi karakterizacije književnoga lika

Tipologija pitanja i zadataka u interpretaciji književnoga lika

Nastavni program

Programski književnoznanstveni sadržaj

Sposobnosti i djelatnosti u nastavnim programima

Književna lektira

Čitanka/udžbenik

Eksplikacija teksta

Pomno čitanje i nova kritika

Ruske metodičke škole

Njemačka škola interpretacije

Zagrebačka književnokritička škola

Korelacija, povezivanje umjetnosti u nastavi

Pristupi piscu

Sat o djelu i piscu

Književna razdoblja i smjerovi u nastavi književnosti

Stara hrvatska književnost u metodičkom obzoru

 
Literatura za kolokvije/ispit iz Metodike nastave književnosti I.
 • Radni prilozi s predavanja i seminara.
 • Čitanke / udžbenici (znati opisati sadržaj, strukturu i metodičku opremu barem jednog srednjoškolskog i barem jednog osnovnoškolskog udžbenika-čitanke iz književnosti).
 • Zvonimir Diklić, Lik u književnoj, scenskoj i filmskoj umjetnosti: metodički aspekti, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • Manja Kovačević, Metodičko-književna motrišta, Školske novine, Zagreb, 1997.
 • Wolfgang Mattes, Nastavne metode: 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike,
  Naklada Ljevak, Zagreb, 2007.
 • Dragutin Rosandić, Metodika književnoga odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura
 • Ante Bežen, Metodika: znanost o poučavanju nastavnog predmeta: epistemologija metodike u odnosu na pedagogiju i edukologiju – s primjerima iz metodike hrvatskoga jezika, Učiteljski fakultet, Profil international, Zagreb, 2008.
 • Zvonimir Diklić, Književnoznanstveni i metodički putokazi nastavi književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2009.
 • Roman Karlović, „Što gimnazijalci znaju o književnosti? (Nekoliko teorijskih problema uz metodiku nastave)“, Književna rijeka, br. 2, 2002, str. 12-17.
 • Chris Kyriacou, Temeljna nastavna umijeća: metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje, Educa, Zagreb, 2001.
 • Milorad Nikčević, Na civilizacijskim ishodištima: književni suodnosi i interferencije, IV. poglavlje: „Recepcije“, CKD „M-M“, Osijek, 1999.
 • Novak Novaković, Govorna interpretacija umjetničkog teksta, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
 • Pavao Pavličić, Rukoljub: pisma slavnim ženama, „Vili Slovinki“, Mozaik knjiga, Zagreb, 2001, str. 190-208.
 • Jakov Sabljić, Iz metodičke teorije i prakse nastave književnosti, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, 2011.
 
 
 
 
METODIKA NASTAVE KNJIŽEVNOSTI II.
Studij: Hrvatski jezik i književnost
(jednopredmetni i dvopredmetni)
Semestar: II. semetar (diplomski studij)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Jakov Sabljić
Status kolegija: obvezni kolegij
ECTS: 4 (JP, DP)

 

TEME ZA KOLOKVIJE/ISPIT IZ METODIKE NASTAVE KNJIŽEVNOSTI II.

 • Problemsko-stvaralačka nastava (pojava i afirmacija, definicija problema i literarnog problema u teoriji i metodici, osobitosti problemske nastave, struktura odgojno-obrazovnog procesa u okvirima problemske nastave, postupci u stvaranju problemskih situacija u nastavi (prema literaturi), metode problemske nastave, sredstva i pomagala u problemskoj nastavi, anketni listići u problemskoj nastavi, učenik/ica i nastavnik/ica u problemskoj nastavi, najvažniji problemski modeli u metodičkoj literaturi, komparativno-problemska nastava u metodičkoj literaturi, problemski pristup književnom djelu pri samostalnom problemskom čitanju, problemska analiza književnog djela u školi i izvan nje, članak iz časopisa utemeljen na problemskom pristupu bilo kojem književnom djelu, roman u problemskoj nastavi, obrada romana u problemskoj metodičkoj literaturi, književni likovi u problemsko-stvaralačkoj nastavi, literatura o poetskim modelima problemske nastave)
 • Dramski i scenski odgoj (pojmovno/literarno određenje, novije programske koncepcije u odnosu na dramsku književnost, programski raspored pojmova iz dramske književnosti i scenske umjetnosti, dramska književnost i scenska umjetnost u programu srednje škole – koncepcija, drama u programu kao književni rod, drama u programu u povijesno-stilskom okviru, drama i scenska umjetnost u izbornom programu, dramska družina, programska povezanost dramske i scenske umjetnosti s programom izražavanja i stvaranja, jezični i scenski oblici izražavanja i stvaranja, program dramske i scenske umjetnosti i program čitanja, programske odrednice dramske i scenske umjetnosti, literarni i teatrološki pristup dramskom djelu, metodički sustavi u interpretaciji dramskog djela, samostalno individualno čitanje dramskog djela, interpretacijsko (scensko) čitanje, interpretacijam dramske scene, teatrološka (scenska) analiza, polazišta u interpretaciji dramskoga djela, skupni posjet kazališnoj predstavi, scensko čitanje dramskoga teksta, čitanje dramskoga teksta po ulogama, metodički pristup radiofonskoj realizaciji dramskoga teksta, važnost lika u strukturi drame, posebnosti analize dramskoga lika, identifikacija učenika/ice s dramskim likom, scenski zadaci, dramske i scenske vježbe)
 • Scensko stvaralaštvo i dijete
 • Metodički pristup dramskim tekstovima u osnovnoj školi, književno-scenski odgoj u obrazovanju osnovaca
 • Esej u nastavi književnosti (zastupljenost u nastavi, didaktička uloga, esej kao lektira, esej u različitim metodičkim sustavima, esej u nastavi izražavanja)
 • Esej na državnoj maturi
 • Jednostavni književni oblici u metodičkoj obradi
 • Modeli jednostavnih književnih oblika u metodičkoj obradi
 • Bajka u nastavi književnosti
 • Metodički sustavi u interpretaciji bajke
 • Basna u nastavi književnosti
 • Metodički sustavi u interpretaciji basne
 • Metodičke osnove za interpretaciju literarno-publicističkih tekstova u osnovnoj školi (vrste, polazišta interpretacije, faze interpretacijskog procesa, metodički modeli)
 • Slobodne aktivnosti/izvannastavna djelatnost
 • Hrvatski jezik: ispitni katalog za državnu maturu – sadržaj, struktura
 • HNOS (pojam, ciljevi HNOS-a, nastavne teme i HNOS, dvosati u osnovnoj školi, terenska nastava sukladno HNOS-u, razvoj novog sustava za rad s darovitim učenicima u sklopu HNOS-a, razvoj novog sustava za rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama, HNOS kao osnova za nove udžbenike, zakonski okvir HNOS-a)
 • Izvannastavne aktivnosti u školi, teorijske osnove stvaralaštva, odgoj i stvaralaštvo u izvannastavnim aktivnostima
 • Djelatnosti učenika u slobodno vrijeme (svrha, metode, vrste, organizacijske jedinice i problemi)
 • Književne, novinarske, izdavačke, kazališne, filmske i radiotelevizijske djelatnosti učenika; oblici rada

 

Literatura za kolokvij/ispit iz Metodike nastave književnosti II.
 • Mira Kermek-Sredanović, Književno-scenski odgoj i obrazovanje mladih, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Vlatko Previšić, Izvannastavne aktivnosti i stvaralaštvo, Školske novine, Zagreb, 1987.
 • Dragutin Rosandić, Problemska, stvaralačka i izborna nastava književnosti, II. izdanje, Svjetlost, Sarajevo, 1982.
 • Dragutin Rosandić, Metodika književnoga odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 • Stjepko Težak, Literarne, novinarske, recitatorske i srodne družine: priručnik za nastavnike, Školska knjiga, Zagreb, 1979.

 

Dopunska literatura

 • Gordana Fileš, Dramske radionice i igraonice u nastavi hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 • Hrvatski jezik: ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2011./2012.
 • Rasima Kajić, Roman u sustavu problemske nastave, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
 • Nada Lagumdžija, Basna u osnovnoškolskoj nastavi književnosti, Hena com, Zagreb, 2000.
 • Dragutin Rosandić, Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb,
  1986.
 • Vodič kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu školu, Ministarstvo
  znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2005.

 

METODOLOGIJA ZNANSTVENOG RADA

Studij: Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni)
Semestar: I. semetar (diplomski studij)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Jakov Sabljić
Status kolegija: izborni kolegij
ECTS: 2 (JP, DP)
  
 
 
 
PITANJA ZA ISPIT IZ METODOLOGIJE ZNANSTVENOG RADA 

1. Nabrojite i ukratko objasnite sve vrste znanstvenih radova.

2. Nabrojite i ukratko objasnite sve vrste stručnih radova.

3. Nabrojite i objasnite sve vrste akademskih radova.

4. Objasnite pojmove kairós, stásis i tópoi u akademskom pismu.

5. Terminološki odredite i objasnite invenciju.

6. Definirajte temu u akademskoj prozi i navedite i objasnite sedam pravila za dobar izbor teme.

7. Navedite i objasnite prve heuristične korake u pisanju akademske proze.

8. Navedite i objasnite klasifikaciju izvora u društveno-humanističkim znanostima.

9. Navedite i objasnite tipove čitanja u akademskom pismu.

10. Navedite i objasnite četiri osnovne tehnike bilježenja u akademskom pismu.

11. Objasnite kako izbjeći opasnost od plagiranja.

12. Objasnite znanstvenu etiku.

13. Terminološki odredite i objasnite dispoziciju.

14. Navedite i objasnite strukturu i dijelove akademske proze.

15. Objasnite jezičnu normativnost akademskoga diskursa.

16. Navedite i detaljno objasnite strategije govornoga subjekta.

17. Objasnite citiranje kao način uporabe literature.

18. Objasnite parafraziranje kao način uporabe literature.

19. Objasnite sažimanje kao način uporabe literature.

20. Odredite i detaljno objasnite najvažnije odrednice dvaju citatnih stilova.

21. Objasnite i oprimjerite knjigu kao citatni izvor.

22. Objasnite i oprimjerite članak u časopisu kao citatni izvor.

23. Objasnite i oprimjerite neformalne elektroničke izvore.

24. Navedite i objasnite tehnike pregledavanja rada.

25. Terminološki odredite i objasnite lekturu i korekturu.

   
Literatura za ispit iz Metodologije znanstvenog rada

Dubravka Oraić Tolić,  Akademsko pismo: strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.

 

 

KOLOKVIJSKI ROKOVI IZ METODIKE NASTAVE KNJIŽEVNOSTI I. (za studente koji su kolegij upisali u zimskom semestru 2014/2015)

 17. prosinca 2014 (kolokvij 1) i 21. siječnja 2015 (kolokvij 1 i 2)(JP studenti)

 18. prosinca 2014 (kolokvij 1) i 22. siječnja 2015 (kolokvij 1 i 2)((DP studenti)

(Najmanji je broj bodova za uspješno kolokviranje 15 bodova iz svakoga kolokvija.)

 
 
ISPITNI ROKOVI IZ KOLEGIJA
METODIKA NASTAVE KNJIŽEVNOSTI I.
METODIKA NASTAVE KNJIŽEVNOSTI II.
METODOLOGIJA ZNANSTVENOG RADA

14. 11. 2014. u 16:00 sati

6. 2. 2015. u 10:30 sati         

20. 2. 2015. u 10:30 sati         

17. 4. 2015. u 16:00 sati         

16. 6. 2015. u 10:30 sati         

30. 6. 2015. u 10:30 sati         

4. 9. 2015. u 10:30 sati        

18. 9. 2015. u 10:30 sati

 
REDOSLIJED POLAGANJA ISPITA
MOLE SE STUDENTI DA ZBOG UZIMANJA U OBZIR NAČELA KONTINUITETA NE POLAŽU METODIKU NASTAVE KNJIŽEVNOSTI II. AKO NISU POLOŽILI METODIKU NASTAVE KNJIŽEVNOSTI I. TE DA NE POLAŽU KOLOKVIJ 1 AKO NISU POLOŽILI KOLOKVIJ 2.
 
UPIS OCJENA
STUDENTI TREBAJU OSOBNO DOĆI NA UPIS OCJENE S INDEKSOM JER IM SE INAČE OCJENA NEĆE UNIJETI U INDEKS.

 

 
KONZULTACIJE: četvrtkom od 11,15 do 12,15 (kabinet br. 30).
 
 
doc. dr. sc. JAKOV SABLJIĆ

ŽIVOTOPIS

Ime i prezime

 

Jakov Sabljić

 

Adresa e-pošte

 

jsabljic@ffos.hr

jakovsab@hotmail.com

 

Obrazovanje

Ustanova

Datum

Zvanje

Filozofski fakultet Osijek

 

 

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

        2004.

 

 

 

        2010.

profesor hrvatskoga jezika i književnosti

 

 

doktor znanosti (područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti)

 

Usavršavanje

2004–2010. asistent-znanstveni novak (Filozofski fakultet Osijek)

2010–2011. viši asistent-znanstveni novak (Filozofski fakultet Osijek)

2011–   docent (Filozofski fakultet Osijek)

 

Nastavna djelatnost (kolegiji u tekućoj akademskoj godini)

Metodika nastave književnosti I.

Metodika nastave književnosti II.

Metodologija znanstvenog rada

 

Znanstveno-istraživački i stručni projekti

glavni istraživač na projektu Kulture u doticaju: stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti

 

Područja znanstvenog i stručnog interesa

metodika nastave književnosti, komparativna književnost, jezici, književnosti i kulture u doticajima

 

Članstva

Hrvatsko-crnogorsko društvo prijateljstva „Croatica-Montenegrina“

Udruga za promicanje i popularizaciju znanosti "Znaš"

Nagrade i priznanja u struci

Rektorova nagrada 2001.

Godišnja nagrada Lions cluba Osijek 2002.

Bibliografija

 

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262703

 

 
Brze poveznice
korisničko ime

lozinka

 
Odsjek za hrvatski jezik i književnost © 2011